Het Examenbesluit biedt de directeur van de school de mogelijkheid om waar nodig, in overleg met de onderwijsinspectie, van de eindexamenvoorschriften af te wijken om jou gelijke kansen te geven je opleiding met succes af te ronden. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om, op verzoek van de ouders /leerling, zoveel als realiseerbaar, van deze mogelijkheid gebruik te maken. Er is een maatwerkprotocol ontwikkeld waarmee de school maatwerk voor het eindexamen bij de inspectie kan aanvragen. Het kan dan, onder meer, gaan om de volgende aanpassingen:

 

Verlenging van de examentijd

Vastgelegd kan worden dat voor jou de beschikbaar gestelde effectieve examentijd verlengd wordt. Een verlenging met 30 minuten is algemeen gebruikelijk, maar waar nodig is meer tijd mogelijk.

 

Inlassen van rusttijd tijdens het eindexamen

Een (herhaalde) noodzakelijke onderbreking om te rusten tijdens het examen is toegestaan. De rusttijd mag in dat geval bij de examentijd worden geteld en staat dus los van de toegestane verlenging van de examentijd. Anders gezegd geldt voor het rusten tijdens het examen, dat de tijd, net als bij en schaakwedstrijd, alléén loopt wanneer je aan zet bent. De tijd wordt stilgezet op het moment dat je gaat rusten en gaat pas weer lopen, wanneer je weer aan het examen verder gaat. Hiermee maakt de rusttijd onderdeel uit van de oorspronkelijke examentijd, zonder dat het jou examentijd kost. De verlenging van de examentijd blijft dan beschikbaar als echte verlenging van de ‘’denktijd/werktijd’.

 

Andere wijze van afnemen eindexamenafwijkend tijdstip op de examendag

De onderdelen van het Centraal Schriftelijk examen worden schriftelijk afgenomen. In afwijking hiervan kunnen deze ook mondeling of op een andere wijze worden afgenomen. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt wordt de onderwijsinspectie hiervan uiterlijk 3 maanden voor het examen in kennis gesteld. De locatiedirecteur ziet er op toe dat de afwijkende examenvorm voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die gesteld zijn ten aanzien van validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van de afwijkende toetsvorm zullen niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van het oorspronkelijke examen.

 

Thuis examen afleggen

Wanneer dat nodig is, kunnen er afspraken gemaakt worden over de plek waar het examen wordt afgenomen. Dit kan dus ook bij jou thuis zijn. De school wijst dan een examinator en een extra toezichthouder aan die tijdens jou examen aanwezig zijn.

 

Examen afleggen op een afwijkend tijdstip op de examendag

Sommige leerlingen zijn ‘s-middags al volkomen uitgeput en niet meer in staat om enige hersenarbeid te verrichten. Andere hebben juist gedurende de ochtend zoveel pijnen en druk op het hoofd dat zij pas later op de ochtend in staat zijn om zich te concentreren op het werk.  De directeur mag, als voorzitter van het examen, een voorstel aan de inspectie doen om voor deze kandidaten het tijdstip van het afnemen van het eindexamen op de vastgestelde eindexamendag te vervroegen of te verlaten. Er gelden dan wel zeer strenge toezichtafspraken.

 

Verdeling eindexamen over de tijdvakken

De totale belasting, die het eindexamen voor jou met zich meebrengt, is onder meer afhankelijk van het examenrooster. Als het mee zit, zit er ruimte tussen de examenmomenten. Met wat pech is er op opeenvolgende dagen een vak of zijn er zelfs twee vakken op één dag. Het is mogelijk om jouw kansen te verhogen door van te voren een andere planning te maken, waarbij de eindexamenvakken over het eerste (mei), het tweede (juni) en het derde (augustus) tijdvak worden verdeeld. Het is dan verstandig om een zwak vak in eerste of tweede ronde te doen, zodat in de derde ronde naast een eventuele afsluiting van het examen, ook herkanst kan worden. Afronding en herkansing zijn dus tegelijkertijd toegestaan.

 

Spreiding voltooiing eindexamen over twee schooljaren

Wanneer het voor jou onmogelijk is om in één jaar in alle  vakken eindexamen  te doen, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van spreiding van de voltooiing van het eindexamen over twee jaar. Met de school spreek je dan af hoe de examenvakken over de twee jaar worden verdeeld.

 

Afsluiten vakken in het voorlaatste en voor-voorlaatste jaar

Een andere mogelijkheid om het eindexamen over meer jaren te verdelen is het afsluiten van één of meer vakken met een eindexamen in het voorlaatste jaar. Er zijn meerdere situaties waarin het handig is om deze mogelijkheid te benutten. Wanneer je bijvoorbeeld in het voorlaatste jaar bent blijven zitten, kun je hierdoor toch alvast een deel van je eindexamen doen en daarmee de druk op je examenjaar verminderen. Wanneer zeker is dat jij je eindexamen alleen in meer jaren kunt halen, kan de school in overleg met je ouders en jou ook besluiten dat je wel gedeeltelijk met de leerstof en je klasgenoten mee gaat doen aan het laatste jaar, maar dat je formeel in het voorlaatste jaar geplaatst wordt. Hierdoor kun je in het laatste jaar alsnog gebruik maken van ‘spreiding van voltooiing van het eindexamen’. In dat geval kun je de eindexameninspanning over 3 jaar verdelen. Door het wijzigingsbesluit van 2 december 2014 is het mogelijk om ook al in 2 vmbo-3-havo en 4-vwo in een of meerdere vakken examen af te leggen. Hoewel de regeling er is gekomen om meer mogelijkheden te scheppen voor toptalenten, kan deze ook gebruikt worden voor verdere spreiding (over 4 jaar) van het eindexamen voor jongeren met chronische klachten.

 

Hulpmiddelen bij het afleggen van het examen

Wanneer er jij bijzondere hulpmiddelen nodig hebt om het eindexamen te kunnen maken kan dit met de directeur van de school overlegd worden. In een aantal gevallen zal hiervoor een deskundigenrapport of medische verklaring nodig zijn.